Condicions d’ús

Condicions d’ús


En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa que aquesta web es propietat de AVANTVIVENDA. A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés i ús, i en general, la relació entre aquest Portal (en endavant website) accesible a l’adreça d’Internet www.vilacom.com, i l’usuari del website (en endavant usuari).

 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
A l’accedir a aquesta website, l’usuari comprèn i accepta els Termes i Condicions d’Ús exposats. Els editors del website AVANTVIVENDA podran modificar i revisar les Condicions d’Ús en qualsevol moment sense notificació prèvia, pel que l’usuari hauria de visitar periòdicament aquest apartat. L’ús i navegació d’aquest website és gratuït i sota la responsabilitat de l’usuari. Ni AVANTVIVENDA, ni cap altra part involucrada en la creació i desenvolupament del website, es responsabilitzan de cap dany directe o indirecte en l’accés al mateix. A tal efecte, l’usuari haurà d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis d’aquest website amb finalitats il·lícites, prohibides per Llei, lesives a drets i interessos de tercers. D’altra banda, l’usuari serà responsable civilment i penalment si de qualsevol forma danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impideixi la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics, arxius i toda classe de continguts emmagatzemats a l’equip informàtic de l’Administrador i altres usuaris. L’usuari respondrà davant de AVANTVIVENDA o davant de tercers, de qualsevol dels danys i perjudicis que puguessin causar-se com a conseqüencia de l’incumpliment de l’esmentada obligació.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’usuari que faciliti voluntàriament les seves dades a l’omplir els camps del formulari de contacte d’aquest website, autoritza als editores de l’esmentat web a emmagatzemar i fer ús de la informació amb la finalitat de facilitar la promoció dels nostres serveis. L’usuari podrà contactar a través del correu electrònic info@vilacom.com amb els editores del website per tal de modificar o anul·lar la inscripció tal com indica la llei 34/2002 de 11 de Juliol (LSSI). A més a més li informem de que les dades obtingudes a partir de qualsevol missatge que ens envii a través del nostre correu electrònic, seran incloses en un fitxer del qual n’és responsable AVANTVIVENDA, amb la finalitat d’atendre a les seves consultes i remitir-li informació relacionada i que pogués ser del seu interès. AVANTVIVENDA es compromet a l’ús exclusiu de les dades, recollides mitjantçant el nostre e-mail, amb la finalitat mencionada anteriorment. L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjantçant la lectura de la present clàusula. L’enviament d’aquest e-mail implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça de correu electrònic: info@vilacom.com.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT
AVANTVIVENDA, o, per compte d’aquesta, un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició d’audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navegui per les planes del website. Les cookies són fitxers enviats a un navegador mitjantçant un servidor web per a registrar les activitats de l’usuari al website. Les cookies utilitzades per AVANTVIVENDA o el tercer que actui en el seu nom, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí les dades personals de l’usuari. Quan l’usuari permeti la seva recepció, podrà conèixer el servidor que utilitza les cookies, per a la qual cosa haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE
Els textos (informacions, conceptes, opinions i d’altres anàlogues) i elements gràfics (disseny, logotips, codi font i altres anàlogues) que constitueixen el website i difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de AVANTVIVENDA i ostenta els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers. En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària a l’àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 d’abril, pel que s’aprova el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual i la Ley 5/1998, del 6 de març, d’Incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de las Bases de Datos, resultant-los així mateix d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp. AVANTVIVENDA no concedeix cap llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu website, excepte acord exprés amb tercers. Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del website amb la única finalitat de procedir al seu emmagatzemament, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per al seu ús privat. Al marge del que s’ha fet esment, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del website o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per reds telemàtiques o soports anàlogues, amb finalitat comercial dirigit al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara que sigui citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de AVANTVIVENDA i en el seu cas de tercers col·laboradors. L’incompliment d’aquesta part facultarà AVANTVIVENDA per a interposar les accions legals pertinents. Queden especialment prohibides: – La presentació d’una pàgina de AVANTVIVENDA en un marc d’altra pàgina web que no pertanyi a AVANTVIVENDA, mitjantçant la tècnica denominada “framing” a no ser que es compti amb l’exprès consentiment per escrit de AVANTVIVENDA. – La inserció d’una imatge difosa en el website en una pàgina o base de dades, no pertanyent a AVANTVIVENDA, mitjantçant la tècnica anomenada “in line linking” si això no compta amb l’expressa autorització de AVANTVIVENDA. – L’extracció i ús d’elements de AVANTVIVENDA causant o no un perjudici qualsevol a AVANTVIVENDA, conforme a les disposicions del Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 d’abril, pel que s’aprova el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual i la Ley 5/1998, del 6 de març, d’Incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de las Bases de Datos. Els drets no expressamente concedits anteriormente queden reservats a AVANTVIVENDA o en el seu cas a tercers col·laboradors. Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest website pertanyen a AVANTVIVENDA o disposa, prèvia autorització, del dret d’ús sobre els mateixos i es troben protegits per la legislació vigent al respecte. L’usuari que decideixi enviar dades, fotografies, imatges, agraïments, o altra informació de qualsevol tipus a AVANTVIVENDA, atorgarà el dret total d’aquesta informació als editors del website.AVANTVIVENDA es lliure d’usar les dades, conceptes o tècniques que s’enviin al website.

LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable al present AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per a conèixer de qualsevol demanda que aquest website susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital, renunciant expresament l’usuari a qualsevol altra jurisdicció que li pogués correspondre.